Bilag
LÆREPLAN FOR VUGGESTUEN I DEN GRØNNE GIRAF.

Loven om læreplaner blev vedtaget i 2004, og siden er læreplanerne blevet en del af dagligdagen i vuggestuen.

Loven om læreplaner har 6 bindende temaer, der alle indgår i læreplanen, og der sættes krav til den enkelte institution om, at der udarbejdes en læreplan samt en årlig evaluering af den.

De 6 temaer i læreplanen er:

• Sprog
• Krop og Bevægelse
• Sociale kompetencer
• Personlige kompetencer
• Natur og naturfænomener
• Kulturelle udtryksformer og værdier.

I vuggestueafdelingen i Den grønne Giraf tager vi hele tiden udgangspunkt i det enkelte barn og derved starter læringen der, hvor barnet er.

Børns udvikling må ses som en helhed, og i dagligdagen vil de enkelte temaer ofte overlappe hinanden. Hvad der er en styrkelse af sproget, er måske samtidig en styrkelse af de personlige og sociale kompetencer og kan ydermere være en kulturel udtryksform. Hvis vi sidder og synger ”Lille Peter Edderkop” vil det dække temaerne sprog, kulturelle udtryksformer, krop og bevægelse og
natur og naturfænomener. Desuden vil det, at vi gør noget sammen lære barnet sociale kompetencer og når barnet har lært at synge sangen og lave fagterne, vil det have en ny personlig kompetence.

Derfor vil der ofte være gentagelser i beskrivelserne af de enkelte temaer.

Vi har i det følgende defineret, hvad vi mener med begreberne læring og leg, derefter har vi for hvert enkelt tema lavet et mål og beskrevet, hvilke midler vi bruger for at opnå målet.

Vi håber, når Læreplanen er læst, at den vil give et indtryk af, hvordan vi integrerer arbejdet med temaerne i læreplanen i det daglige pædagogiske arbejde.

Læring.

Læring defineres i Psykologisk-pædagogisk ordbog som:

”mere eller mindre varig adfærdsændring som resultat af erfaringer, kundskaber og øvelser ved et valg af aktiviteter, arbejde og opgaver.”

Det at lære noget behøver ikke at foregå ved undervisning. Læring foregår i samspil med andre, læring foregår alle vegne, alle steder og den foregår konstant, den foregår i leg, når der dækkes bord, når der tages tøj på, når der samarbejdes osv. Læring er uforudsigelig, den sker, når den sker og det er ikke sikkert, at man lære det, der var intentionen. Børn er dybt optaget af at lære, og deres læring er baseret på lyst, interesser og optagethed.

Optimale vilkår for læring:
• Frihed til selvkontrol under ansvar
• Fællesskab gennem gensidig positiv opmærksomhed, kommunikation og demokratisk samarbejde (alle har brug for fællesskabet).
• Nysgerrighed efter brugbar og interessant viden.
• Kreativitet (nydelse) i form af meningsfulde personlige bidrag
• Aktiv nydelse
• Kropslig bevægelse (når man bevæger sig, husker man)
• Skønhed/æstetik (smukke omgivelser giver smukke tanker).
Legens betydning for læring:

At leg er en frivillig og lystbetonet aktivitet gør, at barnet øver sig og eksperimenterer både på det fysiske og motoriske område, såvel som på det sociale, sproglige og intellektuelle område.

Børn leger på deres egne præmisser, og legen giver dem samtidig udfordring, der for det enkelte barn er stimulerende og udviklende.