Bilag
LÆREPLAN FOR BØRNEHAVEN I DEN GRØNNE GIRAF.

Loven om læreplaner blev vedtaget i 2004, og siden er lærerplanerne blevet en del af børnehavens hverdag. Loven om lærerplaner har 6 bindende temaer, der alle indgår i læreplanen, og der sættes krav til den enkelte institution, om at der udarbejdes en læreplan, der evalueres hvert 2. år.

I Den Grønne Giraf arbejder vi dagligt med læreplanstemaerne i alt vi foretager os. Derudover har vi projektuger, hvor vi fokuserer på læreplanstemaerne. Disse projekter kan eksempelvis være vores afholdte projekter krop og bevægelse, natur og naturfænomener m.v. Disse projekter dokumenteres og evalueres.

De 6 temaer i læreplanen er:

- Sproglig udvikling

- Krop og bevægelse

- Sociale kompetencer

- Alsidig personlig udvikling

- Naturen og naturfænomener

- Kulturelle udtryksformer og værdier.

Læreplanstemaerne er ikke selvstændige uafhængige temaer, der kan stå alene, men overlapper hinanden. Hvad der er en styrkelse af sproget, er måske samtidig en styrkelse af de personlige og sociale kompetencer, og kan ydermere være en kulturel udtryksform.

Læringssyn

Vi har i vores læreplan valgt at beskrive vores læringssyn fordi vi mener at læringssynet ligger til grund for vores pædagogiske praksis.

I Den Grønne Giraf mener vi, at læring finder sted alle vegne, alle steder og hele tiden. Vi ser ikke læring som undervisning, men at barnet lærer bl.a. gennem leg. Læring sker i samspil med andre børn og voksne, i legen, under aktiviteter og i dagligdagens gøremål. Børn lærer forskelligt og i forskellige tempi. Læring er uforudsigelig, hvilket betyder at vi kan have en hensigt med en aktivitet, men at det måske er noget helt andet barnet lærer. Børn lærer mest når de er aktive, nysgerrige, drevet af den lærelyst som de er født med og når de mødes af meningsfulde udfordringer. En forudsætning for at kunne lære, er at barnets basale behov er dækket, såsom søvn, mad, sikkerhed og tryghed.

For at kunne udvikle sig og skabe sig en identitet, er det vigtigt at barnet føler sig værdsat, som en del af en gruppe og har positive relationer til de andre børn. Vi voksne skal skabe rammer for at barnets deltagelse i fællesskabet fremmes og modvirke eksklusion. Dette gør vi bl.a. ved at støtte op om venskaber, hjælpe barnet med at finde vej til fællesskaber og mægler i situationer med konflikter/uoverensstemmelser.

Vi lærer barnet medansvar for fællesskabet, ansvar for at passe på hinanden og invitere andre børn med i legen. I børnehaven skabes legerelationer til jævnaldrende og igennem legen med disse børn, afprøver og realiserer barnet færdigheder og sociale relationer. De lærer at forstå deres omverden, at handle og agere i denne, samtidig med at barnet bliver bevidst om sig selv.

Vi er bevidste om at vi er rollemodeller, og at det er vigtigt hvad vi signalerer i mødet med kollegaer, forældre og de andre børn. Børn lærer af at lytte, kigge på hinanden og imitere hvad andre gør. I Den Grønne Giraf arbejder vi med girafsprog (ikke voldelig kommunikation), hvilket gør at vi taler respektfuldt og anerkendende til hinanden og til børnene. Vi lytter, og prøver at sætte os i barnets sted, at møde barnet, der hvor det er.